Cementacija predstavlja najčešće korišćeni metod hemijsko-termičke obrade, a sastoji se u obogaćivanju površine čelika ugljenikom. Cementacija se primenjuje na čelične delove koji rade u uslovima promenljivog opterećenja i trenja.

Cementaciji se podvrgavaju niskougljenični čelici sa sadržajem do 0,2% C i legirani čelici sa 0,08–0,2% C.
Cementirani delovi imaju  žilavo jezgro (koje se zadržava i posle cementacije i kaljenja), a površinski cementirani sloj veliku tvrdoću (55-65HRC). Cementiran sloj može da sadrži oko 0,8-0,9 %C, najviše do 1,1%C. Dubina cementiranog sloja  se kreće od 0.3 do 2.0mm.

Prednosti gasne cementacije u odnosu na cementaciju u čvrstom stanju su: kraće vreme trajanja procesa, mogućnost regulisanja cementacije u toku samog procesa, savršeniji i čistiji postupak, široka mogućnost za mehanizaciju i automatizaciju.

Proces gasne cementacije, u PPT-TMO odvija se u jamskim pećima Degusa (dimenzije radnog prostora su 900*2000 mm i max težina šarže do 1000kg).

Zupčanik pre cementacije Zupčanik posle cementacije, a pre kaljenja
   
   
Zupčanik posle cementacije, a pre kaljenja Cementiran i okaljen zupčanik