OJ Kvalitet je organizaciona celina u okviru „PPT-TMO“AD Trstenik, koja realizuje sledeće aktivnosti:

Rad na razvijanju integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (SMK) ISO 9001:2008 i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) ISO 14001:2004, koji je u „PPT-TMO“A.D. uveden 2013. godine, a potvrđen resertifikatom u 2014. godini, od strane renomirane sertifikacione kuće TÜV iz Nemačke. Sve aktivnosti vezane za sertifikaciju i resertifikaciju su u nadležnosti izvršnog direktora „PPT-TMO“A.D. i Predstavnika rukovodstva za kvalitet, koji je ujedno i Upravnik OJ Kvalitet. Saradnja sa svim članovima menadžmenta „PPT-TMO“A.D. rezultira ispunjenjem zahteva standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, kao i zadovoljstvom korisnika usluga, o čemu postoje zapisi.

Kontrola kvaliteta vrši kvantitativan i kvalitativan prijem delova, prati tehnološke procese tokom pružanja usluge i daje Izveštaj o kvalitetu u skladu sa ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Merenja i ispitivanja se vrše na verifikovanoj mernoj opremi, a obavlja je edukovan i stručan kadar. U okviru kontrole kvaliteta su metalografska i hemijska laboratorija koje poseduju odgovarajuću opremu i stručne zaposlene. Saradnja se odvija sa internim i eksternim korisnicima usluga. O zadovoljstvu korisnika postoje zapisi.

Zaštita od požara i zaštita životne sredine se realizuju u skladu sa svim važećim zakonskim propisima i odredbama i skladu sa ISO 14001:2004. O rezultatima provera i inspekcijskih nadzora, kretanju otpada i dostavljanju potrebnih zapisa, obaveštavaju se nadležna ministrstva u Vladi Republike Srbije, kao i zadužena lica u lokalnoj upravi. Obuka zaposlenih se vrši po unapred pripremljenim Planovima obuke.

Bezbednost i zdravlje na radu je u skladu sa važećim zakonskim propisima i inspekcijskim nadzorima, aktivno se bavi pregledom opreme za rad, nabavkom i kontrolom upotrebe sredstava za ličnu zaštitu, izradom i realizacijom Planova za realizaciju prethodnih i perodičnih lekarskih pregleda, kao i stalnom obukom zaposlenih za bezbedan i zdrava rad.

Metrologija se u okviru OJ Kvalitet bavi planiranjem, održavanjem, nabavkom nove i verifikacijom postojeće merne opreme i uređaja koji se koriste u procesu kontrolisanja kvaliteta pruženih usluga u skladu sa ISO 9001:2008.

 

Kontrola kvaliteta prati procese:

  • Galvanske zaštite,
  • Termičke obrade i
  • Zaštite bojama i lakovima;


Kontrola kvaliteta ima laboratorije za:
hemijske analize galvanskih kupatila, procese galvanske zaštite, termičke obrade i zaštite bojama i lakovima koje su opremljene savremenim aparatima i uređajima.

Kontroliše se debljina, adhezija, korozione postojanosti i poroznost prevlaka i premaza kao i tvrdoća i defekti posle termičke obrade.

Aparati i uređaji se redovno kontrolišu od strane akreditovanih laboratorija od kojih dobijamo prateće rezultate ispitivanja.

Za sve obavljene operacije na zahtev kupca izdaju se izveštaji i atesti o kvalitetu.

Galerija: Prikazane su slike aparata za merenje debljine prevlaka, baždarenih i atestiranih mikrometara i aparata za merenje tvrdoće materijala nakon termičke obrade i tvrdoće prevlaka, kao i laboratorije za hemijske analize.