Osnovna delatnost Preduzeća "PPT-TMO" A.D. je obrada i prevlačenje metala.

U cilju ostvarivanja poslovne delatnosti organizacija "PPT-TMO" A.D. postavljena je tako da efikasno povezuje, usklađuje i koordinira rad svih funkcija i procesa u poslovnom sistemu.

Svoju funkciju Preduzeće "PPT-TMO" A.D. ostvaruje preko sedam osnovnih funkcija (Sektori, RJ, OJ) i to:

  • RJ Galvanska zaštita
  • OJ Termička obrada
  • OJ Zaštita bojama i lakovima
  • OJ Kvalitet
  • OJ Marketing
  • OJ Alatna priprema i održavanja
  • SEKTOR Ekonomika, finansije, pravni i opšti poslovi, poslovi informatike i standardizacije.

Poslovna delatnost organizacionih celina

U RJ Galvanska zaštita obavlja se površinska zaštita metala u postupcima hromiranja, hemijskog niklovanja, cinkovanja, bruniranja, fosfatiranja, hromatizacije, anodne oksidacije aluminijuma, itd. U okviru ove RJ nalazi se pogon za izradu natpisnih pločica.

U OJ Termička obrada obavlja se termička obrada metala u postupcima cementacije, kaljenja, nitriranja, karbonitriranja, poboljšanja, itd.

U OJ Zaštita bojama i lakovima vrši se zaštita metala bojama i lakovima.

U OJ Kvalitet vrši se kontrola kvaliteta svih procesa galvanske zaštite, zaštite bojama i lakovima i termičke obrade, analize galvanskih kupatila; obavljaju se poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

U OJ Marketing obavljaju se aktivnosti na istraživanju tržišta i prodaje usluga.

U OJ Alatna priprema i održavanje obavljaju se poslovi izrade alata i procesne opreme, održavanja opreme i sredstava za rad.

U Sektoru Ekonomika, finansije, pravni i opšti poslovi, poslovi informatike i standardizacije obavljaju se računovodstveni, finansijski, kadrovski, pravni i opšti poslovi, poslovi organizacije, standardizacije i informatike.

Usluge se obavljaju po zahtevu kupca, u skladu sa mogućnostima opreme i u skladu sa domaćim i svetskim normama.